ALGEMENE VOORWAARDEN

Art 1: Definities
1. Schoonmaakaanhuis.nl te Carry Pothuisstraat 46, 2135NH Hoofddorp, bemiddelaar tussen Opdrachtgever en Kandidaat.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met schoonmaakaanhuis.nl inhoudende de aanvraag voor het zoeken van een dienst conform de regeling dienstverlening aan huis.
3. Kandidaat: een huishoudelijke hulp die zich conform de regeling dienstverlening aan huis bij schoonmaakaanhuis.nl heeft ingeschreven als werkzoekende.
4. Overeenkomst: de (langs elektronische weg gesloten) bemiddelingsovereenkomst tussen schoonmaakaanhuis.nl en Opdrachtgever. De opdracht tot bemiddeling komt tot stand volgens de procedure zoals beschreven in art. 3 van deze algemene voorwaarden.
5. Dienstverleningsovereenkomst: de tussen Opdrachtgever en Kandidaat gesloten overeenkomst tot het verlenen van huishoudelijke diensten, waarbij schoonmaakaanhuis.nl heeft bemiddeld.
6. Bemiddeling: onder bemiddeling wordt verstaan het koppelen van Opdrachtgever met een geschikte Kandidaat en het tot stand brengen van een opdracht conform de regeling dienstverlening aan huis.

Art. 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij schoonmakenaanhuis.nl partij is.
2. Alle overeenkomsten met schoonmaakaanhuis.nl zijn gebaseerd op de regeling Dienstverlening aan huis.
3. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig als deze door schoonmaakaanhuis.nl schriftelijk zijn bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging prevaleren altijd de algemene voorwaarden van schoonmaakaanhuis.nl.
4. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van schoonmaakaanhuis.nl is Nederlands recht van toepassing.
5. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. schoonmaakaanhuis.nl en de Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Art. 3: Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen schoonmaakaanhuis.nl en Opdrachtgever komt tot stand door middel van een (digitale) akkoordverklaring van de Opdrachtgever met betrekking tot het aanbod van schoonmaakaanhuis.nl. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2. Schoonmaakaanhuis.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan schoonmaakaanhuis.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan schoonmaakaanhuis.nl worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan schoonmaakaanhuis.nl zijn verstrekt, heeft schoonmaakaanhuis.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De overeenkomst met schoonmaakaanhuis.nl voor Opdrachtgever geldt voor de duur tot er een kandidaat geleverd is.

Art. 4: Beëindiging/annulering overeenkomst
1. Indien schoonmaakaanhuis.nl binnen 15 werkdagen na indiening van de aanvraag door Opdrachtgever geen (beschikbare) Kandidaat heeft kunnen vinden die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet, eindigt de Overeenkomst automatisch.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst per e-mail te annuleren, mits de annulering plaatsvindt voordat schoonmaakaanhuis.nl de gegevens van de Kandidaat die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres heeft verstuurd.
3. Artikel 7: Werkafspraak afzeggen
4. Het annuleren van een afspraak dient telefonisch of per email aan de Kandidaat te worden doorgegeven. Niet tijdige annuleringen worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Art. 5: Kandidaten en Zorgvuldigheid
1. Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de Kandidaat die door schoonmaakaanhuis.nl is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte (persoons-) gegevens.
2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Art. 6: Informatieverstrekking
1. Opdrachtgever is gehouden schoonmaakaanhuis.nl tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van Opdracht van belang kan zijn.
2. Opdrachtgever geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in art. 6.1, toestemming voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door schoonmaakaanhuis.nl.
3. De door Opdrachtgever aangeleverde informatie zal uitsluitend door schoonmaakaanhuis.nl worden gebruikt voor de invulling van de opdracht die uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en schoonmaakaanhuis.nl voortvloeit.

Art. 7: Klachten
1. Klachten dienen na het ontstaan van de klacht middels een mail aan schoonmaakaanhuis.nl te worden ingediend.
2. Schoonmaakaanhuis.nl streeft ernaar binnen vijf werkdagen op de klacht te reageren.

Art. 8: Facturen
Opdrachtgever betaald rechtstreeks aan de kandidaat.

Art. 9: Auteursrecht
1. Op de teksten, te vinden op de website of andere media (hard copy, e-mail, etc.) van schoonmaakaanhuis.nl, rust het auteursrecht.
2. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek, geldt een namens schoonmaakaanhuis.nl onmiddellijk opeisbare vordering van €10.000, vermeerderd met €2000 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
3. De sanctie in art. 9.2 laat het recht van schoonmaakaanhuis.nl voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Art. 10: Aansprakelijkheid
1. Schoonmaakaanhuis.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verliezen, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de overeenkomst gesloten tussen schoonmaakaanhuis.nl en Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever vrijwaart schoonmaakaanhuis.nl tegen aanspraken van derden welke direct of indirect met de werkzaamheden van schoonmaakaanhuis.nl samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
3. Schoonmaakaanhuis.nl zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, dit ontslaat Opdrachtgever echter niet van zijn onderzoeksplicht. Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een overeenkomst betreffende huishoudelijke dienstverlening met de Kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat.
4. Schoonmaakaanhuis.nl aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een overeenkomst met de Kandidaat is aangegaan.
5. Schoonmaakaanhuis.nl staat niet in voor de bereikbaarheid van de Kandidaat, de kwaliteit van de door Kandidaat uitgevoerde werkzaamheden, of het verschijnen van de Kandidaat op een gemaakte afspraak tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.
6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle van het paspoort en de identiteit van de Kandidaat.
7. Schoonmaakaanhuis.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van de Kandidaat.
8. Schoonmaakaanhuis.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat schoonmaakaanhuis.nl is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt.
9. Schoonmaakaanhuis.nl kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10. Indien schoonmaakaanhuis.nl aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van schoonmaakaanhuis.nl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans totdat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11. De aansprakelijkheid van schoonmaakaanhuis.nl is steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van schoonmaakaanhuis.nl.

Art. 11: Boeteclausule misbruik gegevens Kandidaat
1. Indien Opdrachtgever de Kandidaat, welke door schoonmaakaanhuis.nl is bemiddeld voor commerciële doeleinden inzet, geldt een namens schoonmaakaanhuis.nl direct opeisbare vordering van €5000 per Kandidaat, vermeerderd met €2000 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
2. De boete in art. 11.1 laat het recht van schoonmaakaanhuis.nl betreffende het vorderen van schadevergoeding onverlet.
3. Als bewijsvoering voor het aantonen van een gebeurtenis als genoemd in art. 11.1 zijn de Kandidaatgegevens met bijbehorende datum en koppeling aan Opdrachtgever in het systeem van schoonmaakaanhuis.n voldoende.
4. De bepalingen in dit artikel gaan niet op indien schriftelijke goedkeuring is verleend door schoonmaakaanhuis.nl

Art. 12: Algemeen
1. Schoonmaakaanhuis.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving aan Opdrachtgever.
2. Bij geschillen met schoonmaakaanhuis.nl zullen de partijen trachten deze onderling te schikken. Zo nodig met behulp van een mediator. De partijen verdelen de kosten van de mediator gelijk.
3. Geschillen met schoonmaakaanhuis.nl, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, waarvan een traject als genoemd in art. 12 lid 2 onsuccesvol is gebleken, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van schoonmaakaanhuis.nl, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.